ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Μανωλοπούλου Χαρίκλεια

Εμπειρίκου 64, 26335 Πάτρα (Ελλάδα)

6971733138

xaraman12@yahoo.gr

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επόπτρια Δημόσιας υγείας

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

19/12/1997–01/12/2005

Απασχολήθηκα ως παρασκευάστρια στο Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο <<Έλενα Βενιζέλου >> .

01/12/2005–07/03/2008

Απασχολήθηκα ως παρασκευάστρια στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών <<Ο Αγ.Ανδρέας >>

07/03/2008–Σήμερα

Απασχολούμε ως Επόπτρια Δημόσιας Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών <<Ο Αγ. Ανδρέας >> .

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τμήμα Δημόσιας Υγεινής – Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Αθήνα (Ελλάδα)

 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μητρική γλώσσα: Ελληνικά

Ξένες γλώσσες : Αγγλικά

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες

1.Εκπαίδευση του προσωπικού καθαριότητας σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας .

2.Εκπαίδευση των προϊσταμένων και ιατρών που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι διαχείρισης των αποβλήτων στον χώρο τους .

 

Οργανωτικές / διαχειριστικές δεξιότητες

1.Συγγραφή πλαστικοποιημένων χρωματικών οδηγιών σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου για την σωστή διαχείριση των στερεών /υγρών αποβλήτων .

  1. Καταγραφή όλων των θέσεων των μολυσματικών κυτίων συλλογής στερεών αποβλήτων σε κάτοψης ορόφων ανά κτίριο .
  2. Τακτικό μέλος παρακολούθησης της καθαριότητας των χώρων του Γ.Ν.Π
  3. Ηλεκτρονικό αρχείο παρακολούθησης των Μαγειρείων ( πρόγραμμα καθαριότητας, οδηγίες για την ασφάλεια του προσωπικού και των τροφίμων .

 

Επαγγελματικές δεξιότητες

1.Συγγραφή του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Γ.Ν.Π. <<Ο Αγ. Ανδρέας >>.

2.Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών : καθαριστικών /απολυμαντικών όλων των χώρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας .

απεντόμωσης /μυοκτονίας .

ανακύκλωσης( χαρτί -πλαστικό ).

ακτινογραφίες ( φάκελοι αυτών και μόλυβδος ).

ηλεκτρικός /ηλεκτρονικός εξοπλισμός και σκραμπ.

 

 

3.Στατιστική επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης

αποβλήτων( κιλά/κόστος ) στην Περιφέρεια.

  1. Τακτικό μέλος στην επιτροπή Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων από το 2013 έως σήμερα .
  2. ΥΔΑΥΜ ( υπεύθυνος διαχείρισης αποβλήτων υγειονομικών μονάδων του Γ.Ν.Π ) , ηλεκτρονική καταγραφή μητρώων παρακολούθησης των αποβλήτων, αρχείο συλλογής /μεταφοράς /επεξεργασίας .
X